Sáng ngày 28/10/2021, Huyện ủy Cần Giuộc tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện

Các đại biểu được triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng thời, quán triệt chuyên đề năm 2021 ” Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 z2883617072018_2a83f3f7b9b016f076a1de5105707541.jpg

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 28-10-2021 CAN GIUOC HOC TAP QUAN TRIET CHUYEN DE TOAN KHOA NAM 2021.JPG

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu còn được thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay