Hiện nay toàn huyện Cần giuộc có 10.240 đối tượng người có công với cách mạng, gồm 3.433 liệt sĩ, 378 thương binh, 81 bệnh binh, 04 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 190 người tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 5.500 người có công giúp đỡ cách mạng, 86 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hoá học và 579 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống 14 mẹ).

Trong năm 2019 căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã ban hành Nghị quyết, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo trển khai, tổ chức thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng đạt nhiều kết quả như:

Thực hiện công tác chính sách trợ cấp  người có công với cách mạng, đã đảm bảo chi trả, đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ cho 1.800 đối tượng, chi tiền quà ngày lễ 27/7, ngày Tết cho hơn 3.700 đối tượng, chi trả trợ cấp thờ cúng cho 2.394 đối tượng, chi trả trợ cấp 1 lần cho 3 thân nhân Mẹ Việt nam anh hùng, trong năm chi trả với tổng số tiền 14.471.000.000 đồng. Thực hiện văn bản số 506/SLĐTBXH-NCC ngày 12/4/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2019 đã thực hiện đảm bảo đầy đủ chế độ điều dưỡng sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng tại gia đình 1.527 đối tượng số tiền 1.694.970.000 đồng và đưa đi điều dưỡng tập trung tại Đà Lạt cho 320 đối tượng tổng kinh phí 101.140.000 đồng từ nguồn ngân sách TW và huyện.

Thực hiện chính sách trong năm có 03 mẹ được Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, lập 11 hồ sơ chuyển về tỉnh hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hoàn thành 98 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề nghị hưởng trợ cấp tuất con liệt sĩ cho 05 trường hợp; lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 7 trường hợp.

Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng giai đoạn II và văn bản số 711/CV-SLĐTBXH ngày 13/4/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc thẩm định hồ sơ người có công còn tồn động trên địa bàn huyện Cần Giuộc, qua rà soát hiện tại không có phát sinh hồ sơ mới. Thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, qua triển khai thực hiện đến nay chưa có đối tượng hoặc thân nhân làm hồ sơ.

Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020. Ban chỉ đạo 24 huyện đã ban hành Kế hoạch số 420/KH-BCĐ ngày 20/3/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020, trong năm 2019 thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Trong năm qua thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về công tác vận động, xây dựng phong trào “Toàn dân chăm sóc giúp đỡ người có công với nước” ; thực hiện đền ơn đáp nghĩa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời triển khai thực hiện văn bản số 2381/UBND-VHXH ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo danh sách hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho nguời có công với cách mạng; văn bản số 235/SLĐTBXH-BTXH ngày 25/02/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc báo cáo số liệu và đề xuất giải pháp hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo và đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng; văn bản số 1311/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/8/2019 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tăng cường các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; Kết luận số 588-KL/HU ngày 10/5/2019 của Thường trực Huyện ủy về việc tập trung rà soát đối tượng xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; UBND huyện Cần Giuộc ban hành văn bản số 288/UBND-LĐTBXH ngày 26/02/2019 về việc rà soát báo cáo người có công khó khăn về nhà ở năm 2019; Quyết định  số 1432/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn phúc tra xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện vận động việc xây dựng hoàn thành chương trình trao tặng nhà tình nghĩa, vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện giải pháp thoát nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Về thực hiện vận động xã hội hóa xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa: đến nay toàn huyện việc xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí của Trung ương, của Tỉnh và nguồn vận động xã hội hóa đã xây dựng, sửa chữa 1.112 căn nhà tình nghĩa (xây dựng 1.018 căn, sửa chữa 49 căn), riêng trong năm 2019 huyện đã vận động xây dựng và sửa chữa 26 căn nhà tình nghĩa (trong đó xây dựng 18 căn, sửa chữa 8 căn) trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, hiện nay huyện Cần Giuộc cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác giảm nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, đầu năm 2019 huyện còn 17 hộ, huyện tập trung  khảo sát, rà soát, đề ra giải pháp giảm nghèo như: các hộ tham gia tiếp cận tín dụng ưu đãi để sản xuất (10 hộ), tham gia nguồn vốn đa dạng sinh kế (15 hộ), tham gia đào tạo nghề  lớp nuôi tôm thẻ chân trắng (5 hộ), hỗ trợ các nguồn lực giúp hộ nghèo, đến cuối năm 2019 có 17 hộ nghèo thoát nghèo, hiện nay huyện Cần Giuộc không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện công tác chăm sóc phụng dưỡng, đầu năm 2019 huyện còn 17 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (hiện nay còn sốn 14 mẹ) các đơn vị được phân công thực hiện tốt khám sức khoẻ định kỳ, thường xuyên đến thăm hỏi với tổng số tiền 160.000.000 đồng, huyện tặng 11 tivi cho mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng. Năm 2019, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 2 tỷ đồng đạt 213% so chỉ tiêu và vận động xã hội hóa thăm hỏi gia đình ngưới có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; lễ, tết với 2.578 phần quà trị giá 1.016.000.000 đồng.

 DAI BIEU HDND TINH TANG QUA TET TAI XA PHUOC LAI HUYEN CAN GIUOC.JPG

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tặng quà tết cho gia đình chính sách tại huyện

Đối với công tác CCHC thuộc lĩnh vực chính sách người có công tiếp nhận 26 hồ sơ, giải quyết dứt điểm không có hồ sơ trễ hạn. Tăng cường công tác kiểm tra, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 8 xã về thực hiện chính sách người có công với cách mạng điều thực hiện tốt.

Công tác quản lý Nghĩa trang liệt sỹ huyện: trong năm 2019 được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khang trang với nguồn vốn tỉnh là 1.5 tỉ đồng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng; phối họp công ty Viettel Long An tổ chức gắn lọ và hoa trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn xây dựng nhà bia ghi danh liệt sỹ, trong năm 2019 huyện phân bổ vốn chỉnh nâng cấp, sửa chữa nhà bia ghi danh xã Tân Tập và Phước Hậu với tổng số tiền là 359.000.000 đồng; nguồn vốn xã, thị trấn nâng cấp, sửa chữa với kinh phí trên 100.000.000 đồng hoàn thành trước ngày 27/7/2019; năm 2019 có 17/17 xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh liệt sĩ – người có công.

Có thể thấy rằng, năm qua huyện thực hiện công tác người có công với cách mạng, đạt được kết quả như trên trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các Sở, ban ngành tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các Ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các  đoàn thể chính trị-xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn, sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của các cá nhân mạnh thường quân, nhà tài trợ trong và ngoài huyện đã tham gia tích cực phong trào “Toàn dân chăm sóc giúp đỡ người có công với cách mạng”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần đối với các đối tượng chính sách.

Trong công tác người có công năm 2020,  huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, kế hoạch của UBND huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc giúp đỡ người có công với nước“, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là việc thường xuyên vận động xã hội cùng chung tay đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục rà soát xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thực hiện tốt công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm thăm hỏi các gia đình chính sách nhân các dịp lễ tết, nhất là quan tâm chăm sóc hỗ trợ giúp đỡ hộ mới thoát nghèo hộ khó khăn, cô đơn. Thực hiện công tác đào tạo nghề, việc làm, tín dụng ưu đãi tạo điều kiện hộ chính sách người có công phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp. Tập trung rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công tồn đọng, phát sinh mới. Phối hợp đồng bộ trong thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ.

Lan Đài

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3442&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay