Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công văn số 3084-CV/TU, ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “V/v công bố lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh”; Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 02/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Công văn số 45-CV/HU ngày 06/7/2020 của Huyện ủy Cần Giuộc về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

1-7-2020-lay-y-kien-nhan-dan (1).jpg

Trang thông tin điện tử huyện Cần Giuộc đăng tải toàn bộ Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được công bố từ ngày 30/6/2020 để nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020

Theo Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU ngày 02/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nội dung việc góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có thể theo toàn bộ nội dung hoặc từng vấn đề cụ thể, trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề sau:

Về chủ đề Đại hội: Theo các đồng chí đã thể hiện chặt chẽ, đầy đủ chưa, cần điều chỉnh, bổ sung thành tố nào.

Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020:

– Về bối cảnh, tình hình trong 5 năm qua; thuận lợi và khó khăn trong dự thảo Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với thực tiễn chưa.

– Thành tựu: Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, nội chính, công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng như dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và phản ánh đúng thực tế chưa, cần bổ sung, hoàn chỉnh nội dung nào.

– Hạn chế, yếu kém: Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu trong dự thảo Báo cáo đã rõ và xác đáng chưa. Cần phân tích, bổ sung gì.

– Một số kinh nghiệm rút ra qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã sát thực tiễn, đầy đủ, mang tính khái quát, phù hợp chưa. Cần bổ sung, điều chỉnh kinh nghiệm nào để thời gian tới vận dụng thật sự mang lại hiệu quả.

1.3 Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025:

ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN:

– Về nhận định, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới của cả nước, của tỉnh.

– Về mục tiêu tổng quát đã đảm bảo tính bao quát và khả thi chưa. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trong dự thảo Báo cáo đã đảm bảo sự tác động phát triển toàn diện, có tính phấn đấu và khả thi không, cần bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu nào.

– Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm như dự thảo Báo cáo xác định thật sự mang tính đột phá chiến lược, tạo tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội trên địa bàn trong giai đoạn tới chưa, về nội dung, tên gọi các chương trình đột phá, công trình trọng điểm cần bổ sung, điều chỉnh như thế nào cho phù hợp.

– Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ chưa. Cần bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nào để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định trong dự thảo Báo cáo.

– Về Khẩu hiệu hành động Đại hội.

Hình thức gửi ý kiến: 

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bằng các hình thức sau: gửi qua địa chỉ email: [email protected] hoặc gửi trực tiếp bằng văn bản về Văn phòng Huyện ủy Cần Giuộc (Đường tránh Quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để tổng hợp ý kiến báo cáo Tỉnh ủy Long An theo quy định.

637297703959258254_Du thao BCCT.pdf

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦN GIUỘC

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Call Now ButtonLiên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo